Nasza Oferta:

Firma EKO-JAWOR Spółka z o.o. działając zgodnie z przepisami i na podstawie otrzymanych zezwoleń:

 • Decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami nr 4292/OS/2010 - zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2010 r., Nr 185, poz. 1243)
 • Zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne nr OŚ.ŚR-7660/41/3/2010 - zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.)

Świadczymy usługi dotyczące:

 • Odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów,
 • Czyszczenia, serwisowania oraz sporządzania dokumentacji eksploatacyjnej separatorów substancji ropopochodnych oraz tłuszczu...
 • Serwisowanie stacji paliwowych, myjni samochodowych w zakresie czyszczenia urządzeń sieci kanalizacji ogólnospławnej,
 • Czyszczenia osadników, osadników imhoffa,
 • Czyszczenia przepompowni ścieków,
 • Czyszczenia zbiorników,zbiorników p. poż., retencyjnych, rowów melioracyjnych.
 • Mycia cystern kolejowych,
 • Czyszczenia kanalizacji oraz inspekcja TV kanalizacji.

  Częstotliwość przeglądów eksploatacyjnych i kontroli okresowej urządzeń służących ochronie środowiska przedstawia zmieniona w 2007 roku ( Art. 62 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 maja 2007 r. (Dz.U.07.99.665) zmieniająca ustawę Prawo Budowlane z dniem 20 czerwca 2007 r.) ustawa Prawo Budowlane art. 62.

  Zgodnie z tym artykułem kontrole okresowe instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska czyli m.in. separatora substancji ropopochodnych winny być wykonywane co 6 miesięcy - do 30 maja i do 30 listopada - każdego roku. Częstotliwość serwisowania może być zwiększona w zależności od lokalnych warunków, np. urządzenie jest zapełniane zanieczyszczeniami sedymentującymi w ilości większej niż zaprojektowana, w przypadku stwierdzenia faktu przedostania się do systemu zwiększonych ilości substancji ropopochodnych, zamknięcia odpływu/dopływu separatora współpracującego lub zadziałania sygnalizacji alarmowej poziomu oleju w separatorze. W ciągu pierwszego roku eksploatacji separatora zaleca się przeprowadzać kontrolę co najmniej raz w miesiącu oraz dodatkowo po każdym burzowym opadzie deszczu.

  Serwis składa się z trzech podstawowych elementów:

  1. Demontaż filtrów, czyszczenie filtrów, wymiana uszkodzonych mechanicznie filtrów (w razie konieczności), sprawdzenie pracy pływaka, umycie osadnika, oczyszczenie odpływów, oczyszczenie kanału myjni, montaż filtra, uruchomienie i sprawdzenie systemów alarmowych, sprawdzenie pracy pływaka oraz wykonanie innych czynności zalecanych przez producenta urządzeń. Firma serwisująca separatory powinna być wyposażona w odpowiednie specjalistyczne urządzenia do wykonywania w/w czynności.

  2. Odbiór odpadów niebezpiecznych tj. szlamów zaolejonych i mieszanin wodno-olejowych zgromadzonych w separatorze. Odbioru tego dokonuje się za pomocą specjalistycznych samochodów serwisowych z wysokowydajnymi pompami do pobierania szlamów z dna separatorów i osadników, wyposażenie samochodów winno być zgodnie z przepisami o przewozie odpadów.

  3. Unieszkodliwianie odpadów ropopochodnych szlamów, osadów, mieszanin wodno-olejowych, w punktach utylizacji zgodnie z wymogami przepisów ochrony środowiska.

 • Czyszczenie zbiorników paliwowych - badanie stężenia gazów wybuchowych...

  Nasza firma specjalizuje się w czyszczeniu zbiorników po produktach: naftowych (ropopochodnych) oraz innych substancjach trudno usuwalnych. Do czyszczeń wykorzystujemy techniki wysokociśnieniowe. Posiadamy sprzęt i wyposażenie umożliwiające nam prace w strefach zagrożenia wybuchem (urządzenia myjące wysokociśnieniowe, wentylatory, pompy napędzane sprężonym powietrzem). Po zakończeniu prac wystawiamy dokonujemy badania stężenia gazów wybuchowych, jak również protokół wytworzenia i utylizacji odpadów niebezpiecznych.

 • Dostarczanie oraz utylizacja sorbentu...
  Sorbent sypki naturalny SUPER SEPISORB 15/30

  Sorbent sypki naturalny SUPER SEPISORB 15/30 (1,5-0,5 mm). Sorbent pakowany jest w worki 20 kg.

  Właściwości:

  • Wchłania oleje, emulsje olejowe, tłuszcze, farby, lakiery i frakcje ropopochodne,
  • Środek antypoślizgowy,
  • Niepalny, nietoksyczny i obojętny dla środowiska

Usługi wykonujemy specjalistycznymi cysternami wyposażonymi w bardzo mocne pompy ssące oraz pompy ciśnieniowe. Ważnym elementem cysterny jest opróżnianie zbiornika poprzez kiper, wypych tłokiem lub nadciśnienie. Podczas czyszczenia odsysanie odbywa się wężem o średnicy 200mm zamontowanym na wysięgniku obrotowym 1800 typu żuraw. Firma posiada wysoko wykwalifikowany personel w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych w branży wod-kan, aktualnych przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. Wszelkie usługi wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, p. poż. z należytą starannością.

Zapraszamy do współpracy!